Trang chủ » Tin nội bộ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng lao động năm 2019Công ty Thủy điện Sông Bung - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2, được thành lập theo Quyết định số 243/QĐ-GENCO2 ngày 22/4/2015 của Tổng công ty Phát điện 2.
Công ty thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng lao động của Hội đồng tuyển dụng lao động theo thông báo số 979/TB-TĐSB ngày 13/11/2019 như sau:
Phòng Hành chính - Lao động

Các bản tin khác

Liên kết Website