Trang chủ » Tin ngành điện

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng lao độngCông ty Thủy điện Sông Bung - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2, được thành lập theo Quyết định số 243/QĐ-GENCO2 ngày 22/4/2015 của Tổng công ty Phát điện 2.
Công ty thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng lao động của Hội đồng tuyển dụng lao động theo thông báo số 824/TB-TĐSB ngày 17/9/2019 của Công ty Thuỷ điện Sông Bung như sau:
Hành chính - Lao động

Các bản tin khác

Liên kết Website