Trang chủ » Tin nội bộ

Công ty Thủy điện Sông Bung thành lập Tổ công tác rà soát các hồ sơ liên quan đến các nhà máyThực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2 tại Văn bản số 657/EVNGENCO2-TCKT+KTGS về việc chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước (KTNN) và Thanh tra Chính phủ (TTCP), ngày 11/3/2022 Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung đã ký ban hành Quyết định số 50/QĐ-TĐSB về việc thành lập Tổ công tác rà soát các hồ sơ pháp lý để làm việc với Đoàn KTNN và TTCP.Ông Lê Đình Bản – Giám đốc Công ty – Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp

Để tập trung đẩy nhanh hơn nữa công tác rà soát hồ sơ pháp lý đối với các lĩnh vực phức tạp, sáng ngày 26/4/2022 tại Trụ sở làm việc, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung - Tổ trưởng Tổ công tác đã chủ trì cuộc họp để phân tích, đánh giá  các rủi ro tiềm ẩn, các thiếu sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện đối với lĩnh vực đất đai và công tác sửa chữa lớn tài sản cố định (TSCĐ).
Tại cuộc họp, Tổ công tác đã thống nhất thành lập 4 Nhóm để tiến hành rà soát hồ sơ, thủ tục về công tác sửa chữa lớn TSCĐ của hai Nhà máy bao gồm phần Thiết bị và Công trình xây dựng; rà soát hồ sơ, thủ tục về đất đai các hạng mục của Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2, Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4. Việc rà soát hồ sơ đất đai lần này còn là cơ sở để sớm hoàn tất các thủ tục về thuê đất, giao đất sau khi Tổng công ty Phát điện 2 chuyển sang Công ty Cổ phần, góp phần vào việc quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả, lâu dài và đúng quy định.

 Nguyễn Đăng Phát

Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Thủy điện Sông Bung.

Các bản tin khác

Liên kết Website