Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 2

Sb2 ngày 20/10/2019

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

20/10/2019

         

13:00

569.11 

 225.7

 5.83

 0

07:00

568.99

225.7

5.83

0

0

01:00

568.87

225.7

5.83

0

0

Liên kết Website