Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 2

Sb2 ngày 18/01/2022

Giờ

Ngày

Mực nước hồ (m)

Mực nước hạ lưu NM (m)

Lưu lượng về hồ (m3/s)

Tổng lưu lượng ra (m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối (mm)

19:00

18/01/2022

 

 

 

 

0

13:00

 

 

 

 

0

7:00

603.85

226.5

9.5

17

0

`1:00

603.89

226.5

13.18

20.68

0

Liên kết Website