Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 2

Sb2 ngày 24/08/2019

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

24/08/2019

         0

13:00

 

 

     0

07:00

 566.79

226 

 2.07

13.74 

 0

01:00

566.8

226

4.14

7

0

Liên kết Website