Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 2

Sb2 ngày 25/06/2019

                                                     

Giờ

Ngày

Mực nước hồ

(m)

Mực nước hạ lưu NM

(m)

Lưu lượng về hồ

(m3/s)

Tổng lưu lượng ra

(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối

(mm)

19:00

25/06/2019

 

 

 

 

0

13:00

 573.11

226 

 4.95

28.56 

0

7:00

573.50

225.7

6.67

0

0

1:00

573.35

225.7

6.67

0

0

 

Liên kết Website