Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 4

SB4 ngày 20/10/2019

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

20/10/2019

         

13:00

 207.21  97.7  32  0  0

07:00

 207.2

 97.7  32  0  0

01:00

 207.17

 97.7  32  0  0
Liên kết Website