Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 4

SB4 ngày 07/08/2020

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

07/08/2020

         

13:00

 210.91  99.2  37.9  110  0

07:00

 211.04 

 97.7   36   0   0 

01:00

210.98

 97.7  36  0  0
Liên kết Website