Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 4

SB4 NGÀY 06-07-2022

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

06/07/2022

 

 

 

 

 

13:00

 

 

 

 

 

07:00

215.18

98.8

21

57

0

01:00

213.23

99

80

80

0

Liên kết Website