Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 4

SB4 NGÀY 18/01/2022

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

18/01/2022

 

     

 

13:00

 

       

07:00

222.13 

99  50.7  50.7 

01:00

222.07

98

99.9

13

0

Liên kết Website