Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 4

SB4 ngày 25/01/2020

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

25/01/2020

         

13:00

 218.06  98.7  50  50  0

07:00

 218.05

 97.7  0  0  0

01:00

218.05

97.7

40.2

0

0

Liên kết Website