Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Công ty Thủy điện Sông Bung tiết kiệm chi phí O&M năm 2021 nhờ đấu thầu qua mạng

Ngày đăng: 26-05-2022
Lượt xem: 833


Năm 2021, Công ty Thủy điện Sông Bung hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với kết quả rất ấn tượng, sản lượng điện sản xuất là 920,128 triệu kWh, đạt 114% kế hoạch sản lượng điện Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) giao, doanh thu bán điện đạt 1.185,8 tỷ đồng đạt 112% kế hoạch; lợi nhuận đạt 330,9 tỷ đồng tương ứng 252,6% kế hoạch giao. Đây là năm Công ty đạt doanh thu và mức lợi nhuận cao nhất tính từ khi thành lập vào năm 2015, góp phần quan trọng vào thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNGENCO2.



Năm 2021, Công ty Thủy điện Sông Bung đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng 100%, với tỷ lệ tiết kiệm đạt 12,71% giá trị của các gói thầu

Đạt được kết quả lợi nhuận nổi bật như trên có sự đóng góp không nhỏ của việc tiết kiệm chi phí O&M thông qua hoạt động đấu thầu qua mạng. Ngay từ đầu năm 2021, Lãnh đạo Công ty đã quán triệt chủ trương của EVNGENCO2 về tăng cường tối đa công tác lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến từng CBCNV làm công tác đấu thầu. Nhờ vậy, Công ty đã đạt được kết quả khả quan trong công tác đấu thầu. Cụ thể, Công ty tổ chức lựa chọn nhà thầu thành công với 79 gói thầu gồm 75 gói thầu sản xuất kinh doanh, 4 gói thầu đầu tư xây dựng. Phân theo hình thức lựa chọn nhà thầu thì số gói thầu đấu thầu rộng rãi là 20 gói thầu, chào hàng cạnh tranh là 45 gói thầu, hình thức khác là 14 gói thầu.

Giá trị tiết kiệm của năm 2021 trong đấu thầu đạt tỷ lệ 12,47% giá trị của các gói thầu. Số gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm trên 5% là 66 gói/79 gói, chiếm tỷ lệ 83,5%. Về kết quả đấu thầu qua mạng, trong năm Công ty tổ chức đấu thầu qua mạng thành công đối với 64/64 gói thầu có hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi, đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng 100%, với tỷ lệ tiết kiệm đạt 12,71% giá trị của các gói thầu. Với kết quả tiết kiệm qua đấu thầu đạt cao như trên đã góp phần giúp Công ty thực hiện chỉ tiêu O&M tiết kiệm được 20% so với chỉ tiêu EVNGENCO2 giao.

Phát huy các kết quả đạt được năm 2021, cùng với dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn quốc, Công ty Thủy điện Sông Bung quyết tâm hoàn thành tốt công tác đấu thầu năm 2022, trong đó tiếp tục chú trọng lựa chọn nhà thầu thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Phấn đấu đạt 100% số lượng các gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi được tổ chức đấu thầu qua mạng phù hợp với điều kiện hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hỗ trợ được về kỹ thuật hạ tầng tại thời điểm triển khai lựa chọn nhà thầu theo Chỉ thị số 7081/CT-EVN ngày 23/10/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lê Tùng Chinh - TĐSB 

Các bản tin khác

Liên kết Website

Tắt [X]