Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng làm việc tại Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Sông Bung

Ngày đăng: 11-04-2023
Lượt xem: 265


Ngày 10/4/2023, Đoàn Giám sát theo Quyết định số 1794-QĐ/ĐUK ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối – Trưởng đoàn đã đến làm việc và thông qua dự thảo báo cáo kết quả “giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng các cấp; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp” đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Thủy điện Sông Bung. 
Đồng chí Lê Đình Bản- Bí thư Đảng ủy Công ty (người đứng bên phải) báo cáo

Tại buổi làm việc, Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Bùi Phước Sơn - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Phó đoàn giám sát; đồng chí Lê Đình Bản- Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Đảng ủy viên của Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Bung báo cáo một số kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng các cấp; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; lãnh đạo cơ bản hoàn thành một số tiêu chí đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 từ sau đại hội đến nay; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo xây dựng các văn bản tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chỉ đạo bám sát chương trình của cấp ủy cấp trên và cấp mình, triển khai thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đề ra. Báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong mốc thời gian được giám sát.

 
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối –
Trưởng đoàn giám sát (người đứng bên trái) phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn Giám sát của Đảng ủy Công ty Thủy điện Sông Bung; báo cáo kết quả thực hiện của Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy đã đánh giá được kết quả, ưu điểm, hạn chế về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng các cấp; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; đồng thời, cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện và đề nghị Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quan tâm, tập trung xây dựng những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến, cụ thể là: (i) Tiếp tục quán triệt và phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; (ii) Thực hiện rà soát, bổ sung Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty theo Kết luận số 710-KL/ĐUK ngày 30/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Kế hoạch số 49-KH/ĐUK ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2023 phù hợp với tình hình, đặc điểm của Công ty; (iii) Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại Công văn số 292-CV/ĐUK ngày 10/11/2020; (iv) Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy một cách nghiêm túc, đầy đủ, đúng các nguyên tắc sinh hoạt đảng; duy trì chế độ sinh hoạt đảng, quản lý đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK và Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối. Triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Thành ủy và Đảng ủy Khối. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy và 10 tiêu chí xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của Đảng ủy Công ty năm 2023; quan tâm công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với trách nhiệm triển khai của đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tăng cường công tác giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của tổ chức; tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; giám sát, phản biện cơ chế, chính sách, quy chế, quy định; giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý về đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị.
Nguyễn Minh Văn- Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Bung

Các bản tin khác

Liên kết Website

Tắt [X]