Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 2

Sb2 ngày 06/02/2023

Giờ

Ngày

Mực nước hồ (m)

Mực nước hạ lưu NM (m)

Lưu lượng về hồ (m3/s)

Tổng lưu lượng ra (m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối (mm)

19:00

06/02/2023

 

 

 

0

0

13:00

 602.54

225

 7.47

0

0

7:00

 602.51

226

 7.43

22.38

0

`1:00

602.48

225

6.52

6.52

0

Liên kết Website