Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 4

SB4 NGÀY 06-02-2023

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

06/02/2023

 

       

13:00

 222.01

 99  48.5  5  0

07:00

 221.99

 99  41.7  41.7  0 

01:00

 221.94

 98  35.5  35.5  0 
Liên kết Website